Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Felhasználási Szabályzat

A HUN-REN Adatrepozitórium Platform célja és feladata

A HUN-REN Adatrepozitórium Platform (továbbiakban ARP) célja kutatási adatok hosszú távú, biztonságos digitális tárolása és elérhetővé tétele. Az ARP finanszírozója a HUN-REN Központ, üzemeltetője a HUN-REN három intézménye, a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont és a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont

 

A felhasználási feltételek elfogadása

Az ARP Felhasználói a Szolgáltatás használatával elfogadják a jelen Felhasználási Szabályzatban foglalt feltételeket.  Az ARP használatának elengedhetetlen feltétele jelen felhasználási szabályzat elfogadása. 

Az ARP használatával, és így jelen felhasználási szabályzat elfogadásával a Felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy annak tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és Felhasználó vállalja, hogy a dokumentumban foglaltakat maradéktalanul betartja. Ekként a jelen dokumentumban szerződéses jellegű kötelezettségeket a Felhasználó egyoldalú kötelezettségvállalással magára nézve kötelezőnek ismeri el. Így különösen a felhasználó vállalja, hogy jelen dokumentumban foglalt szabályok szerint használja az ARP-ot, az abban foglalt tilalmakat és korlátozásokat betartja, és az egyéb kötelezettségeket maradéktalanul teljesíti. A Szolgáltatót megillető jogokat a Szolgáltató személyének kijelölése - és így a felhasználási feltételek közzététele - után a kijelölt Szolgáltató jogosult gyakorolni, így a Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltató meghatározásáig, valamint az azt követően a Felhasználót terhelő kötelezettségeket a Szolgáltató meghatározása után Szolgáltató részére maradéktalanul teljesíti. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási Szabályzat dokumentumban foglaltakat módosítsa, kiegészítse. Felhasználó felelőssége, hogy a Szolgáltatás igénybevételekor ellenőrizze az aktuálisan érvényes Felhasználási Szabályzatot, és az abban foglaltaknak megfelelően használja az ARP-ot.

 

Alapvető rendelkezések

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, illetve jelen dokumentum értelmezésére a mindenkori magyar jog az irányadó. 

Különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR). 

Jelen dokumentum szabályozásain túl ARP Felhasználói számára a saját intézményi szabályozások is érvényesek és irányadóak. Jelen Felhasználási Szabályzat, valamint a felhasználásra vonatkozó bármely egyéb szabályzat rendelkezései közötti esetleges eltérés esetén a jelen dokumentumban foglaltak irányadók.

 

Hatály

Jelen dokumentum elfogadásával az itt meghatározott jogok és kötelezettségek kiterjednek minden ARP Felhasználóra, valamint magára a Szolgáltatóra. 

Jelen dokumentum időbeli hatálya annak közzétételétől kezdődő határozatlan időre szól. Szolgáltató a közzétételkor a hatály kezdetét dátummal megjelöli. Jelen felhasználási szabályzat térbeli hatálya korlátlan, földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül minden Felhasználóra irányadó. 

A jelen dokumentum alapján a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő jogviszony az ARP első használatával, vagy – amennyiben az korábbi – az ARP (korábban Concorda) Adatrepozitóriumba történő regisztrációval jön létre.

 

Fontosabb fogalmak

HUN-REN: HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat (továbbiakban HUN-REN).

HUN-REN SZTAKI: a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (továbbiakban SZTAKI).

HUN-REN TK: a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Társadalomtudományi Kutatóközpontja (továbbiakban TK).

HUN-REN Wigner FK: a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpontja (továbbiakban Wigner FK).

HUN-REN Adatrepozitórium Platform (HUN-REN ARP): a SZTAKI, a TK és a Wigner FK által létrehozott, a HUN-REN Központ által támogatott komplex digitális infrastruktúra és hozzá kapcsolódó szolgáltatások (továbbiakban úgy is, mint: ARP). ARP részei a HUN-REN ARP Adatrepozitórium, a HUN-REN ARP Kereső, a HUN-REN ARP Ontológiatár, a HUN-REN ARP Portál és a HUN-REN ARP Sématár.

HUN-REN ARP Adatrepozitórium: az ARP része, kutatási adatok hosszú távú, biztonságos tárolására, elérhetővé tételére, megosztására és újrafelhasználásának biztosítására szolgáló komplex digitális infrastruktúra (továbbiakban ARP Adatrepozitórium) (repo.researchdata.hu).

HUN-REN ARP Közös Kereső: az ARP összetett keresőszolgáltatása (search.researchdata.hu). 

HUN-REN ARP Ontológiatár: ontológiák és szemantikus entitások katalógusainak repozitóriuma.

HUN-REN ARP Portál: az ARP-pal kapcsolatban információkat nyújtó honlap (researchdata.hu).

HUN-REN ARP Sématár: az ARP új metaadatséma létrehozására vagy meglévő módosítására alkalmas szolgáltatása (schema.researchdata.hu). 

HUN-REN intézmények: minden, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatba tartozó kutatási intézet és intézmény.

ARP Adatrepozitóriumhoz kapcsolódó intézmények: minden HUN-REN intézmény, valamint minden olyan intézmény, amely kutatásiadat-feltöltési joggal rendelkezik az ARP Adatrepozitóriumban. 

Szolgáltatás: minden, az ARP által nyújtott szolgáltatás.

Szolgáltató: jelenleg a HUN-REN Adatrepozitórium Platform, a konkrét intézmény kijelölése az üzemeltetők közül folyamatban van. 

ARP üzemeltetői: HUN-REN  Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont és a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont

Publikálás: kutatási adat, adatcsomag elhelyezése és korlátozás nélküli vagy korlátozással történő nyilvánosságra hozása az ARP Adatrepozitóriumban. 

Metaadat: a kutatási adatokra vonatkozó tények és információk összessége, adatok az adat(ok)ról.

Metaadatséma: metaadatelemek meghatározott készlete és az ahhoz kapcsolódó szabályok összessége. 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Szenzitív adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

Feltöltő: az ARP minden felhasználója, aki tartalmat tölt fel a rendszerbe.

 

Az ARP Adatrepozitórium felépítése

Gyökértároló: az ARP Adatrepozitórium teljes tárolója.

Intézményi tároló: a gyökértárolón belül, adott intézményhez tartozó saját tároló. Az Intézményi tároló lehet:

 • HUN-REN Intézményi tároló: minden HUN-REN intézményhez tartozik saját tároló
 • nem HUN-REN Intézményi tároló

Tároló, altároló: Intézményi tárolón belüli tároló, amely tartozhat intézmény alegységéhez, kutatócsoportjához, kutatásához stb. A tárolók és altárolók rendszerét az adott intézmény Intézményi adminisztrátora határozza meg.

Adatcsomag: az ARP Adatrepozitóriumban egy egységben elhelyezett, valamely kutatáshoz vagy kutatási projekthez tartozó kutatási adatok és fájlok, kutatási dokumentáció, metaadatok és egyéb, ezekhez tartozó információk és adatok összessége, valamint ezek metaadatai és struktúrája. 

Kutatási adat: adott kutatás során létrehozott, rögzített, elfogadott és megőrzött tényadat, amelyen a kutatási eredmények alapulnak, és amely a kutatási eredmények hitelességét támasztja alá. 

 

Intézményi tárolók az ARP Adatrepozitóriumban

ARP Adatrepozitórium Intézményi tárolókat tartalmaz, amelyek használatára az adott intézmény munkatársai, kutatói, oktatói, hallgatói az adott intézmény Intézményi adminisztrátorán keresztül kérhetnek és kaphatnak jogokat. ARP Adatrepozitórium alapvető szolgáltatásként tartalmazza valamennyi HUN-REN Kutatóközpont és HUN-REN Kutatóintézet Intézményi tárolóját. 

 

Szerepek az ARP-ban

Felhasználók

Anonim felhasználó: minden olyan Felhasználó, aki bejelentkezés nélkül használja az ARP-ot.

Regisztrált felhasználó: minden olyan Felhasználó, aki regisztráció utáni bejelentkezéssel használja az ARP-ot.

HUN-REN affiliációjú regisztrált felhasználó: minden olyan Felhasználó, aki a HUN-REN aktív affiliációjú munkatársaként EduID azonosítóval való regisztráció utáni bejelentkezéssel használja az ARP-ot.

EduID azonosítóval rendelkező, nem HUN-REN affiliációjú regisztrált felhasználó: minden olyan Felhasználó, aki nem HUN-REN aktív affiliációjú munkatársként, de valamely más magyarországi intézményhez tartozó EduID azonosítóval való regisztráció utáni bejelentkezéssel használja az ARP-ot.

Szerző: az a személy, akitől az adatcsomag kutatási adatai származnak. Szerző lehet - de nem feltétlenül - ugyanaz, mint a kutatási adatok feltöltője. Szerzőnek minden esetben a vonatkozó hatályos jogszabályok – így különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései alapján szerzőnek minősített személyt kell tekinteni.

Feltöltő: bármely Regisztrált felhasználó, aki az ARP Adatrepozitórium valamely Tárolójában kutatási adatot vagy adatcsomagot helyez el és publikál.

Letöltő: bármely Felhasználó, aki az ARP Adatrepozitóriumból kutatási adatot vagy adatcsomagot tölt le.

Üzemeltetők

ARP üzemeltetés: Szolgáltató és az egyéb ARP üzemeltetők, az ARP szuperadminok és az ARP support. 

ARP szuperadmin: a teljes ARP infrastruktúrában adminisztrátori jogosultsággal rendelkező személy.

ARP support: a teljes ARP infrastruktúrában adminisztrátori jogosultsággal rendelkező, felhasználói kapcsolattartó személy.

Kiemelt jogosultsággal rendelkezők

Intézményi admin: adott intézmény által kinevezett, az intézmény tárolójában adminisztrátori jogosultsággal rendelkező személy. 

Tároló admin: adott tároló feletti tároló adminisztrátora által, vagy adott tároló adminisztrátora által kinevezett, az adott tárolóban adminisztrátor jogosultsággal rendelkező személy.

Tároló kontakt: adott tároló kapcsolattartójának kijelölt személy.

Adatcsomag kontakt: adott adatcsomag kapcsolattartójának kijelölt személy.

 

Felhasználói jogok, jogosultságok

Szolgáltató az alábbi szolgáltatások igénybevételének lehetőségét biztosítja: 

 • kutatási adatok, adatcsomagok, valamint tárolók hozzájuk tartozó metaadatok alapján való kereshetősége
 • tároló létrehozása
 • kutatási adatok, adatcsomagok feltöltése, metaadatokkal való ellátása, megosztása, publikálása, kiegészítése, új verzió publikálása 
 • új metaadatséma létrehozása, használata
 • saját kutatási adatok, adatcsomagok korlátozással való ellátása, embargó beállítása.

 

ARP Adatrepozitóriumban beállítható szerepek és jogosultságok

Adminisztrátor: olyan személy, aki rendelkezik a tárolóra, adatcsomagra,  és fájlokra vonatkozó összes joggal és engedéllyel, úgy mint: Tároló hozzáadása, Adatcsomag hozzáadása, Nem nyilvános tároló megtekintése, Nem nyilvános adatcsomag megtekintése, Fájl letöltése, Tároló szerkesztése, Adatcsomag szerkesztése, Tároló engedélyeinek kezelése, Adatcsomag engedélyeinek kezelése, Fájl engedélyeinek kezelése, Tároló nyilvánossá tétele, Adatcsomag nyilvánossá tétele, Tároló törlése, Adatcsomag vázlat törlése.

Kurátor: adatcsomagok esetében olyan személy, aki szerkesztheti az adatcsomaghoz tartozó licenc + felhasználási feltételeket, szerkesztheti az engedélyeket és nyilvánossá tehet adatcsomagokat. Jogai: Tároló hozzáadása, Adatcsomag hozzáadása, Nem nyilvános tároló megtekintése, Nem nyilvános adatcsomag megtekintése, Fájl letöltése, Adatcsomag szerkesztése, Adatcsomag engedélyeinek kezelése, Fájl engedélyeinek kezelése, Adatcsomag nyilvánossá tétele, Adatcsomag vázlat törlése.

Közreműködő: adatcsomagok esetében olyan személy, aki szerkesztheti az adatcsomaghoz tartozó licenc + felhasználási feltételeket, majd továbbíthatja őket ellenőrzésre. Jogai: Nem nyilvános adatcsomag megtekintése, Fájl letöltése, Adatcsomag szerkesztése, Adatcsomag vázlat törlése.

Tag: olyan személy, aki nem nyilvános tárolókat és adatcsomagokat megtekinthet. Jogai: Nem nyilvános tároló megtekintése, Nem nyilvános adatcsomag megtekintése, Fájl letöltése.

Fájl letöltő: olyan személy, aki letölthet egy nyilvános fájlt. Jogai: Fájl letöltése.

Az ARP-ban a végezhető tevékenységek köre Tárolókhoz rendeléssel, illetve jogosultságok Felhasználóhoz rendelésével szabályozható.

 

Az ARP rendszerén keresztül elérhető egyes szolgáltatások

Kutatási adatok tárolása

Az ARP digitális kutatási adatok, adatcsomagok elhelyezését, hosszú távú biztonságos tárolását és megosztási lehetőségét biztosítja.

Kutatási adatok elérése

Az ARP Adatrepozitóriumot korlátozás nélkül minden érdeklődő megtekintheti, abban korlátozás nélkül kereshet. Az ARP Adatrepozitóriumban elhelyezett kutatási adatok, adatcsomagok az elhelyezéskor megtett beállításoknak megfelelő módon 1) minden érdeklődő számára elérhetőek, vagy 2) korlátozás esetén bizonyos érdeklődők számára, bizonyos feltételek megléte esetén elérhetőek. 

 

Kutatási adat

ARP Adatrepozitóriumban kizárólag kutatási adatok és azokhoz szorosan kapcsolódó dokumentációk, további adatok, információk és metaadatok helyezhetők el. ARP Adatrepozitóriumban elhelyezhető kutatási adatok elsősorban feldolgozott kutatási adatok lehetnek, nem elsődleges vagy nyers kutatási adatok. 

Feltölthető tartalmakra vonatkozó tilalmak

 1. ARP Adatrepozitóriumban nem lehet elhelyezni:
 • más szerzői jogait vagy más szellemi alkotásán (pl. különösen: szerzői mű, gyűjteményes mű, szomszédos jogi teljesítmény, adatbázis, gyűjteményes műnek minősülő adatbázis, a szerzői művek megalkotása során létrejött dokumentáció, találmány, biotechnológiai találmány, gyógyszer, növényvédőszer, növényfajta, használati minta, formatervezési minta, védjegy, földrajzi- és egyéb árujelző, mikroelektronikai félvezető topográfia, egyéb iparjogvédelmi alkotás, védett ismeret, egyéb üzleti titok, vagy egyéb szellemi alkotás és ezek bármely kombinációja, függetlenül attól, hogy az adott teljesítményt nyilvántartásba vették avagy sem, és függetlenül attól, hogy az adott teljesítmény kifejezett jogi védelemben részesül avagy sem) fennálló jogokat sértő tartalmat
 •  Magyarország vagy más állam jogszabályainak rendelkezéseit, valamint a nemzetközi jog általánosan elfogadott normáit, valamint a nemzetközi jogot, és különösen az Európai Unió jogi aktusait sértő tartalmat
 • bűncselekményt megvalósító tartalmat, így különösen másokra nézve fenyegető, sértő, zaklató, rágalmazó tartalmat vagy információt
 • Személyes adatok és különösen Szenzitív adatok védelmének sérelmével járó tartalmakat
 • uszító, diszkriminatív, bántalmazó vagy gyűlöletkeltő tartalmat
 • bármilyen módon megtévesztő tartalmat vagy információt
 • Feltöltő tudomása szerint hamis, téves adatot, tartalmat vagy információt
 • reklámot, spam-nek minősülő tartalmat
 • olyan kutatási adatot, adatcsomagot, amely indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhet ró az ARP vagy harmadik fél (pl. Letöltő) infrastruktúrájára
 • olyan fájlt, amely zavarja vagy megpróbálja zavarni az ARP megfelelő működését, vagy az ott végzett bármely tevékenységet
 • szoftvervírust vagy más olyan számítógépes kódot, kódsort, fájlt, egyéb káros tartalmat, állományt vagy programot, amelynek célja megzavarni, károsítani vagy korlátozni bármely ARP-hoz kapcsolódó szoftver vagy hardver megfelelő működését
 • szoftvervírust vagy más olyan számítógépes kódot, kódsort, fájlt, egyéb káros tartalmat, állományt vagy programot, amelynek célja károsítani vagy jogosulatlanul hozzáférni az ARP vagy bármely harmadik fél bármely rendszeréhez, adatfájljához vagy más információjához
 • bármely olyan tartalmat, mely az ARP céljával, és a szabad kutatás elveivel ellentétes
 • bármely egyéb olyan tartalmat, mely a Szolgáltató, bármely üzemeltető vagy harmadik személy jogait sérti vagy veszélyezteti.
 1. Szenzitív és Személyes adatok:

ARP Adatrepozitóriumban Feltöltő nem helyezhet el és nem publikálhat olyan kutatási adatot, adatcsomagot, amely Személyes adatot, különösen Szenzitív adatot, vagy más, személyek beazonosítására alkalmas adatot, információt is tartalmaz. Kivételt jelent, ha:

 • személyes adat esetén minden érintett személy (pl. a kutatás finanszírozója, vezetője és minden érintett) alapos tájékoztatáson alapuló, előzetes, kifejezett, és írásos beleegyezését adta a személyes adatok rögzítéséhez, kezeléséhez, tárolásához és az ARP rendszerben történő elérhetővé tételéhez, és Feltöltő ezek birtokában, valamint a megfelelő hozzáférési jogosultságok beállításával helyezi el azokat
 • személyes adat esetén minden azonosított vagy azonosítható személy (érintett) a feltöltés időpontjában már elhunyt, és nincs olyan körülmény vagy jogszabály, amely kifejezetten korlátozná a személyes adat tárolását és elérhetővé tételét, különös tekintettel az elhunyt érintett kegyeleti jogaira, valamint az elhunyt érintett örököseinek érdekeire
 • a személyes adatokat is tartalmazó kutatási adatokhoz történő hozzáférés engedélyköteles (a Feltöltő és minden érintett szándékának és jogosultságának megfelelő hozzáférési beállításokkal) és az engedélykérés a rendszerben megoldott

A tilalmak megsértésével feltöltött tartalmakra a Feltöltő felelősségére vonatkozó szabályok érvényesek (lásd: Feltöltőre vonatkozó általános rendelkezések c. fejezetben).

 

Regisztráció

ARP használatához bizonyos esetekben előzetes regisztrációra van szükség. Az ARP megtekintése, az Adatrepozitóriumban való keresés, az ott elhelyezett, korlátozások nélküli kutatási adatok és adatcsomagok, valamit a hozzájuk kapcsolódó metaadatok megtekintése és letöltése regisztráció nélkül is elérhető szolgáltatások. 

Az ARP Adatrepozitóriumba történő kutatási adatok, adatcsomagok feltöltése és kezelése, tároló létrehozása és kezelése, bizonyos, korlátozott hozzáférésű adatok, adatcsomagok megtekintése vagy letöltése regisztrációhoz kötött lehetőségek.

Regisztráció az ARP Adatrepozitórium nyitóoldalán lehetséges EduID azonosítóval, ORCID azonosítóval vagy bármilyen email címmel. EduID azonosítóval rendelkező Felhasználók számára a későbbi lehetőségek igénybevétele és jogok érvényesítése érdekében EduID azonosítóval történő regisztráció szükséges.

Regisztrációkor pontos és teljes regisztrációs adatokat kell megadni, amennyiben azok a későbbiekben változnak, frissíteni kell azokat. Bizonyos adatok frissítését, változtatását csak ARP szuperadmin hajthatja végre, ilyen esetben Felhasználó írásos kérését el kell juttatnia ARP szuperadmin számára a @email email címen keresztül.

A regisztrációkor létrejön Regisztrált felhasználó fiókja, amelynek információi közé kerülnek a Felhasználó egyes személyes adatai (név és email cím), ezeket Szolgáltató a GDPR és az egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli, tárolja.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben megtagadja a regisztrációt, vagy törölje azt saját belátása szerint.

Regisztrációt követően regisztrált Felhasználó felelős a fiókján végzett tevékenységekért, fiókjának fenntartásárt, regisztrációs adatainak naprakészen tartásáért, jelszava titkosságáért. Felhasználó nem használhatja más regisztrált Felhasználó fiókját annak kifejezett engedélye nélkül. Felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell a Szolgáltatót a support@researchdata.hu email címen fiókjának bármilyen jogosulatlan használata, vagy más, fiókjával kapcsolatos szabálysértés esetén. 

Regisztrált felhasználó csak abban az esetben kérheti regisztrációja megszüntetését, amennyiben korábban még nem helyezett el kutatási adatot, adatcsomagot és/vagy nem hozott létre Tárolót az ARP Adatrepozitóriumban. Ebben az esetben - kérésére - ARP szuperadmin megszünteti Regisztrált felhasználó fiókját, és törli korábban megadott személyes adatait. Amennyiben Regisztrált felhasználó Fiókjához kapcsolódóan van már kutatási adat, adatcsomag vagy Tároló az ARP Adatrepozitóriumban, úgy Fiókja nem törölhető, helyette - kérésére - deaktiválható. 

Szolgáltató indokolt esetben jogosult Regisztrált felhasználó regisztrációjának törlésére. Ilyen esetek lehetnek például:

 • ha Regisztrált felhasználó nem tartja be a jelen Szabályzat bármely pontját
 • ha bírósági végzés miatt erre köteles
 • ha a Felhasználó fiókjához tartozó email cím nem működik
 • ha Szolgáltató saját belátása szerint valamely egyéb alapos indok alapján dönt a regisztráció megszüntetéséről vagy korlátozásáról.

 

Tároló kérvényezése

Az ARP Adatrepozitóriumban való kutatási adatok elhelyezése elsősorban HUN-REN intézmények munkatársai számára, másodsorban más intézményekben dolgozó személyek számára, az ARP tárhelykapacitása által szabott limitek erejéig lehetséges. 

A HUN-REN kutatóhálózat intézményei, valamint a hazai felsőoktatási intézmények munkatársai saját Intézményi adminjukhoz fordulhatnak tárolóigényükkel. Amennyiben az adott intézmény nem rendelkezik saját Intézményi tárolóval az ARP adatrepozitóriumában, a munkatárs közvetlenül vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval (support@researchdata.hu).

 

Feltöltőre vonatkozó általános rendelkezések

Bármely kutatási adat, adatcsomag ARP Adatrepozitóriumban való elhelyezésekor Feltöltő felelős a jelen Felhasználási Szabályzatban foglaltak betartásáért. Feltöltő felelős továbbá valamennyi, a Feltöltőre és a feltölteni kívánt kutatási adatra, adatcsomagra vonatkozó saját intézményi, pályázati, finanszírozói és egyéb szabályozások, megkötések, szerződések, megállapodások és minden egyéb kötelezettségek betartásáért. Feltöltő szavatol azért, hogy az általa feltöltött tartalmak a jelen Felhasználási Szabályzat és a Feltöltőre vonatkozó egyéb előírások rendelkezéseinek maradéktalanul megfelelnek.

Feltöltő engedélyt és szükséges felhasználási engedélyt (licenceket) ad ARP számára a feltöltött kutatási adat, adatcsomag és metaadatok ARP Adatrepozitóriumban való archiválására, tárolására és a Feltöltő általi beállítások szerinti elérhetővé tételére. Ide tartozik:

 • a feltöltött kutatási adat, adatcsomag tartalmának promotálása és reklámozása bármilyen nyilvánosság előtt bármilyen formában az ARP részéről;
 • a feltöltött kutatási adat, adatcsomag leírása, katalogizálása és dokumentálása;
 • a feltöltött kutatási adat, adatcsomag bármilyen módú tárolása, fordítása, másolása vagy újraformázása annak érdekében, hogy ARP biztosítsa annak jövőbeli megőrzését és hozzáférhetőségét, javítsa felhasználhatóságát és/vagy védje azt;
 • metaadatok vagy dokumentáció beépítése nyilvánosan hozzáférhető katalógusok tartalmába.

Feltöltő továbbá engedélyt és szükséges licenceket ad ARP Adatrepozitóriumnak annak érdekében, hogy az megossza a feltöltött és publikált kutatási adat, adatcsomag metaadatait a DataCite (http://datacite.org) szolgáltatással.

Feltöltő kijelenti és szavatolja, hogy jogában áll a feltöltött kutatási adatot, adatcsomagot a hozzájuk kapcsolódó metaadatokkal együtt ARP Adatrepozitóriumban elhelyezni, valamint annak tárolását és elérhetővé tételét ARP Adatrepozitórium számára engedélyezni, továbbá az ahhoz tartozó felhasználási engedélyezést (licencelést) elvégezni. Feltöltő vállalja és biztosítja, hogy az ARP Adatrepozitóriumban elhelyezett kutatási adat, adatcsomag megfelel az ARP kutatási adatokkal, adatcsomagokkal kapcsolatos, az ebben a dokumentumban szereplő követelményeknek, és az adatfeltöltés során kért információkat megadja.

Feltöltő a kizárólagos felelős az ARP Adatrepozitóriumba általa feltöltött kutatási adatokért, adatcsomagokért. Szolgáltató nem vizsgálja felül, nem ellenőrzi, nem hagyja jóvá az ott elhelyezett kutatási adatokat, adatcsomagokat, különös tekintettel arra, hogy a feltöltött tartalmak mennyisége miatt erre a Szolgáltató nem képes. 

FELTÖLTŐ FELELŐSSÉGE: Feltöltő kizárólagosan felelős azért, hogy az általa feltöltött kutatási adatok, adatcsomagok vagy bármely más feltöltött fájl, állomány és adat a fenti előírásoknak megfelel. Feltöltő szavatolja, hogy az általa feltöltött tartalmak ARP Adatrepozitóriumba való feltöltésére jogosult, különös tekintettel az ARP használatára vonatkozó előírások feltételeire. Amennyiben a Feltöltő által feltöltött bármely tartalom más jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, az ebből fakadó teljes felelősség – így különösen minden fizetési, helyreállítási, jóvátételi vagy egyéb kötelezettség – kizárólag a Feltöltőt terheli, így Feltöltő kifejezetten szavatol az általa feltöltött tartalmak jogtisztaságáért, minőségéért, pontosságáért és azért, hogy az más jogait vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti.

A Szolgáltató a fenti előírások megsértésével feltöltött, vagy a valószínűsíthetően a fenti előírások megsértésével feltöltött tartalmakat előzetes figyelmeztetés nélkül, saját diszkrecionális döntése alapján jogosult haladéktalanul és véglegesen törölni. Szolgáltató törli továbbá azon tartalmakat is, melyekkel kapcsolatban harmadik személy részéről megalapozott vagy valószínűsíthetően megalapozott kifogás vagy bejelentés érkezik, melyben a harmadik személy a tartalmak jogsértő voltára hivatkozik. 

A Szolgáltató által törölt tartalmakat a Szolgáltató nem köteles visszaállítani akkor sem, ha utólag bizonyításra kerül, hogy a törölt tartalom nem ütközött a fenti rendelkezésekbe. A Feltöltő az ARP rendszeréből törölt tartalmak vonatkozásában semmilyen igényt nem támaszthat a Szolgáltató, vagy az ARP üzemeltetésében résztvevő más személy ellen, így különösen nem jogosult a törölt tartalmak visszaállítását, pótlását, letöltését, egyéb módon történő átadását, illetve a tartalmak törléséből fakadó esetleges károk megtérítését, sérelemdíj fizetését vagy bármilyen más jogcímen történő anyagi vagy természetbeni teljesítést követelni. Feltöltő ezen jogairól kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond. 

Feltöltő által feltöltött minden kutatási adat, adatcsomag és egyéb tartalom – a felhasználási engedély eltérő rendelkezése hiányában – továbbra is az eredeti (Feltöltő, vagy más személy) tulajdonában marad. A feltöltéssel a feltöltött tartalmak vonatkozásában a jelen dokumentumban meghatározott felhasználási engedély (licenc) megadásán kívül más engedélyezésre vagy esetleges jogátruházásra – a felhasználási engedély eltérő rendelkezése hiányában – nem kerül sor. Így a feltöltött tartalmak szerzői- és egyéb jogait a jelen dokumentumban foglalt felhasználási engedélyen (licenc) kívül a szerző/jogosult magának fenntartja. Amennyiben a Feltöltő elfogadja az alapértelmezett felhasználási engedély paramétereit, akkor jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően a CC0 (lásd: Licencek fejezet) rendelkezései érvényesülnek, mellyel Feltöltő a lehető legteljesebb, ingyenes licencet nyújtja mindenki számára, így számos jogáról – különösen a vagyoni jogok gyakorlásáról – kifejezetten lemond. Feltöltő a CC0 licenc helyett más licenc megadását is választhatja (lásd: Licencek fejezet).

Szolgáltató jogosult az ARP Adatrepozitóriumban elhelyezett, publikált kutatási adat, adatcsomag és létrehozott tároló eltávolítására, amennyiben az nem felel meg a jelen Felhasználási Szabályzat bármely pontjának, vagy más, akár külön nem megindokolt esetben is. Törlés esetén Szolgáltató értesíti a Feltöltőt a Feltöltő felelősségére vonatkozó szabályok (lásd: Feltöltőre vonatkozó általános rendelkezések c. fejezet) alapján.

Feltöltő dönthet úgy, hogy korlátozza a feltöltött kutatási adatokhoz, adatcsomaghoz való hozzáférést oly módon, hogy azok csak a Feltöltő által engedélyezett Felhasználók számára, és/vagy csak a Feltöltő által elvárt módon legyenek hozzáférhetők. Feltöltő vállalja, hogy amennyiben bármilyen korlátozásra szükség van, azt saját felelősségében beállítja, valamint a megfelelő licenceket is saját felelősségében kiválasztja az ARP Adatrepozitórium felületén. Az ezzel kapcsolatos teljes felelősség kizárólag a Feltöltőt terheli a Feltöltő felelősségére vonatkozó szabályok (lásd: Feltöltőre vonatkozó általános rendelkezések c. fejezet) alapján.

Amennyiben Feltöltő hozzáférési kérelemhez köti egy adott kutatási adat, adatcsomag elérését, úgy vállalja, hogy az ARP által, az adott adatcsomaghoz megadott kontakt email címre továbbított minden megkeresésre legkésőbb a megkeresés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül válaszol. Amennyiben erre nem kerül sor, Szolgáltató jogosult – de nem köteles – válaszolni a kérelemre.

Feltöltő vállalja, hogy amennyiben bármely kutatási adat, adatcsomag publikálását követően a jelen dokumentum vagy az ARP bármely szabályzatába ütköző információ jut a tudomására annak tartalmával kapcsolatban, a vonatkozó kutatási adatot, adatcsomagot azonnal módosítja, illetve a Szolgáltatót azonnal értesíti, és amennyiben szükséges, a kutatási adat vagy adatcsomag törlését kéri.

Feltöltő vállalja és tudomásul veszi, hogy a feltöltött kutatási adatot, adatcsomagot azok publikálása után saját maga nem tudja törölni. Módosítást automatikus verziókövetéssel végre lehet hajtani, azonban minden korábbi verzió elérhető marad az ARP Adatrepozitóriumban. Kivételt képez ez alól a nyomós és alapos indokkal kért törlés, amelyet Feltöltő részéről érkező részletes indoklás, egyedi kérés és egyedi elbírálás, vagy bejelentésre vonatkozó eljárás után ARP szuperadmin hajthat végre.

Feltöltő elhelyezhet kutatási adatot, adatcsomagot annak publikálása nélkül, amely ilyenkor vázlat állapotban van, az csak Feltöltő vagy más olyan Felhasználó számára látható, akinek Feltöltő hozzáférést adott. Vázlat állapotban a kutatás lezárultával legfeljebb 6 hónapig tartható kutatási adat vagy adatcsomag. Ennél hosszabb ideje vázlat állapotban tartott kutatási adatot, adatcsomagot Szolgáltató törölhet. Amennyiben Feltöltő 6 hónapnál tovább szeretne vázlat állapotban kutatási adatot, adatcsomagot tárolni az ARP Adatrepozitóriumban, ezt írásban kell egyeztetnie a Szolgáltatóval.

Feltöltő vállalja és tudomásul veszi, hogy a tároló adminja, és minden felettes tároló adminja be tud tekinteni a Feltöltő által feltöltött adatokba, adatcsomagokba - bármilyen korlátozás, embargó beállítása esetén is. 

Amennyiben Feltöltő ARP regisztrációja bármilyen oknál fogva megszűnik, a korábban elhelyezett kutatási adattal, adatcsomaggal kapcsolatos jogok és kötelezettségek a kutatási adat, adatcsomag tárolójának adminjára, vagy ha ilyen személy nincs, a felettes tároló adminjára szállnak át. 

Amennyiben Feltöltő elhagyja korábbi, az ARP regisztrációjánál megadott intézményét, így (EduID-s) regisztrációja automatikusan megszűnik, vagy számára elérhetetlenné válik, a korábban elhelyezett kutatási adattal, adatcsomaggal kapcsolatos jogok és kötelezettségek a kutatási adat, adatcsomag tárolójának adminjára, vagy ha ilyen személy nincs, a felettes tároló adminjára szállnak át.

 

Bejelentés a feltöltött tartalmakkal kapcsolatban

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét az ARP-ba feltöltött tartalom sérti vagy veszélyezteti, jogosult a Szolgáltató részére a kifogásolt tartalommal kapcsolatban bejelentést tenni. Szolgáltató a bejelentéseket 15 munkanapon belül – vagy amennyiben a kifogásolt tartalmak mennyisége azt indokolja, a hatékony vizsgálat érdekében meghosszabbított 30 munkanapos határidőn belül, kivételesen indokolt esetben pedig ennél későbbi, de minél korábbi időpontban – megvizsgálja, és megteszi a szükséges lépéseket, így különösen:

 • A bejelentésről értesíti a Feltöltőt és felszólítja, hogy 5 munkanapon belül nyilatkozzon a bejelentés tartalmával kapcsolatban. 
 • Amennyiben a Feltöltő a bejelentésben foglaltakat elismeri, a Szolgáltató a bejelentéssel érintett és a Feltöltő által elismerten jogsértő tartalmakat törli.
 • Amennyiben a Feltöltő a bejelentésben foglaltakat vitatja, a Szolgáltató a rendelkezésre álló adatok és ismeretek birtokában megvizsgálja a kifogásolt tartalmakat, és: 
 • Amennyiben a bejelentés alapján bizonyítható vagy valószínűsíthető, hogy a kifogásolt tartalom más jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, Szolgáltató a kifogásolt tartalmakat törli az ARP Adatrepozitóriumból és erről a Feltöltőt és a Bejelentőt emailben tájékoztatja.
 • Amennyiben a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy bizonyítható, hogy a tartalmak nem sértik vagy veszélyeztetik más jogait vagy jogos érdekét, a Szolgáltató a tartalmakat nem törli, de a bejelentésről a Feltöltőt és a Bejelentőt emailben tájékoztatja.
 • Amennyiben a Feltöltő a bejelentésben foglaltakra a határidőn belül nem nyilatkozik, vagy amennyiben a Feltöltő tájékoztatása egyéb okból lehetetlen (például email címe nem valós és egyéb módon sem lehet elérni) akkor a Szolgáltató a rendelkezésre álló adatok és ismeretek birtokában megvizsgálja a kifogásolt tartalmakat, és: 
 • Amennyiben a bejelentés alapján bizonyítható vagy valószínűsíthető, hogy a kifogásolt tartalom más jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, Szolgáltató a kifogásolt tartalmakat törli az ARP Adatrepozitóriumból és erről a Feltöltőt és a Bejelentőt emailben tájékoztatja.
 • Amennyiben a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy bizonyítható, hogy a tartalmak nem sértik vagy veszélyeztetik más jogait vagy jogos érdekét, a Szolgáltató a tartalmakat nem törli, de a bejelentésről a Feltöltőt és a Bejelentőt emailben tájékoztatja.

 

Letöltőre vonatkozó általános rendelkezések

Regisztrált vagy Anonim felhasználók egyaránt lehetnek Letöltők. Minden másodfelhasználás esetében Letöltő köteles hivatkozni a HUN-REN Adatrepozotórium Platformot mint adatdisztribútort, az eredeti kutatás címét és vezetőjét, valamint az adat ARP-beli URL, Handle vagy DOI azonosítóját.

Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy fenntartsa a nyílt hozzáférést az adatcsomagok letöltéséhez Felhasználó számára, az adatcsomagok korlátozásai és az alkalmazandó jogi korlátozások figyelembevételével. 

Bármely kutatási adat, adatcsomag letöltésekor Letöltő felelős jelen Felhasználási Szabályzatban, illetve az egyéb szabályzatokban foglaltak betartásáért. 

Letöltő nem jogosult jogait visszaélésszerűen gyakorolni, így különösen nem jogosult visszaélni az ARP Adatrepozitóriumból letöltött tartalmakkal, valamint szavatolja, hogy nem használ olyan számítógépes kódot vagy programot vagy bármely egyéb eszközt, amelynek célja korlátozás alatt álló kutatási adatokhoz vagy adatcsomagokhoz, vagy személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférés.

Amennyiben a leltöltés maga vagy a letöltött kutatási adatok, adatcsomagok felhasználása nem felel meg, vagy sérti a jelen szabályozás bármely pontját, Szolgáltató jogosult Letöltőt kizárni az ARP Adatrepozitórium későbbi használatából, valamint a jogsértés ügyében a hatályos jogszabályok szerint eljárni. 

Letöltőnek minden esetben be kell tartania az összes alkalmazandó nemzeti és nemzetközi jogszabályt és egyéb rá vonatkozó szabályozást a Szolgáltatás használata során, továbbá maga a Szolgáltatás Letöltő általi használata nem szabad:

 1. hogy aránytalanul nagy terhelést rójon az ARP Adatrepozitórium (vagy harmadik fél) infrastruktúrájára (az infrastruktúra aránytalan terhelését Szolgáltató diszkrecionális döntése alapján állapítja meg);
 2. zavarja vagy megpróbálja megzavarni a Szolgáltatás megfelelő működését vagy a Szolgáltatáson végzett tevékenységeket; vagy
 3. megkerülnie a Szolgáltató által alkalmazott intézkedéseket a Szolgáltatáshoz való hozzáférés megakadályozására vagy korlátozására (vagy más fiókokhoz, számítógéprendszerekhez vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz való hozzáférés korlátozására).

LETÖLTŐ FELELŐSSÉGE: Letöltő kizárólagosan felelős azért, hogy a felhasználás során a jelen dokumentum és a vonatkozó szabályok szerint jár el. A nem megfelelő használatból fakadó teljes felelősség – így különösen a Letöltőnek felróható minden fizetési, helyreállítási, jóvátételi vagy egyéb kötelezettség – kizárólag a Letöltőt terheli, így Letöltő kifejezetten szavatolja, hogy az ARP használatára vonatkozó összes szabályzat betartásával jár el.

Letöltő köteles az általa letöltött esetleges jogsértő tartalmakat azonnal és véglegesen törölni.

 

Szerepekhez kapcsolódó különleges jogok, felelősségek és feladatok

Anonim felhasználó

Anonim felhasználó korlátozás nélkül használhatja az ARP Keresőt, az ARP Portált és kereshet az ARP Adatrepozitóriumban, valamint szabadon megnézhet és letölthet minden korlátozás nélküli kutatási adatot, adatcsomagot. Kutatási adat, adatcsomag megtekintésekor vagy letöltésekor el kell fogadnia, és be kell tartania az adatcsomaghoz tartozó felhasználói engedélyeket (licenceket), melyek kereteit nem jogosult túllépni.

Anonim felhasználó kutatási adatot, adatcsomagot nem tölthet fel az ARP Adatrepozitóriumba, illetve tárolót, altárolót nem hozhat létre az ARP Adatrepozitóriumban.

Regisztrált felhasználó

Regisztrált felhasználó korlátozás nélkül használhatja az ARP Keresőt, az ARP Portált, kereshet az ARP Adatrepozitóriumban és szabadon megnézhet és letölthet minden korlátozás nélküli kutatási adatot és adatcsomagot, valamint minden, regisztrációhoz kötött kutatási adatot és adatcsomagot. Kutatási adat, adatcsomag megtekintésekor vagy letöltésekor el kell fogadnia és be kell tartania a kutatási adathoz, adatcsomaghoz tartozó felhasználói engedélyeket (licenceket), melyek kereteit nem jogosult túllépni.

Regisztrált felhasználó továbbá kérhet adatfeltöltési vagy tárolólétrehozási és egyéb jogokat a kiválasztott tároló adminjától, valamint elhelyezhet kutatási adatot, adatcsomagot, és tárolót, altárolót hozhat létre olyan tárolóban, amelyben erre jogosultságot kapott. A tárolóhoz való jogosultság kérése a kiválasztott Tároló adminján keresztül történik.

Regisztrált felhasználó az általa feltöltött kutatási adatot, adatcsomagot más Felhasználókkal megoszthatja, illetve Tároló admintól kapott jogosultságától függően azokon korlátozást állíthat be vagy módosíthat, valamint azokat – a szellemi alkotásokra így különösen a szerzői jogokra vonatkozó szabályok betartásával – publikálhatja.

HUN-REN affiliációjú regisztrált felhasználó

HUN-REN affiliációjú regisztrált felhasználó korlátozás nélkül használhatja az ARP Keresőt, az ARP Portált, kereshet az ARP Adatrepozitóriumban és szabadon megnézhet és letölthet minden korlátozás nélküli kutatási adatot és adatcsomagot, valamint minden regisztrációhoz kötött kutatási adatot és adatcsomagot. Kutatási adat, adatcsomag megtekintésekor vagy letöltésekor el kell fogadnia, és be kell tartania a kutatási adathoz, adatcsomaghoz tartozó felhasználói engedélyeket (licenceket), melyek kereteit nem jogosult túllépni.

HUN-REN affiliációjú regisztrált felhasználó továbbá kérhet adatfeltöltési vagy tárolólétrehozási és egyéb jogokat saját Intézményi tárolójában, annak altárolójában, vagy intézményközi kutatás esetén más intézmény tárolójában, altárolójában, valamint feltölthet kutatási adatot, adatcsomagot, és tárolót, altárolót hozhat létre olyan tárolóban, amelyben erre jogosultságot kapott. Adott Intézményi tárolóhoz, vagy annak altárolójához való jogosultság kérése adott Intézményi adminon, vagy a Tároló adminon keresztül történik.

HUN-REN affiliációjú regisztrált felhasználó az általa feltöltött kutatási adatot, adatcsomagot más Felhasználókkal megoszthatja, illetve Tároló admintól kapott jogosultságától függően azokon korlátozást állíthat be vagy módosíthat, valamint azokat – a szellemi alkotásokra így különösen a szerzői jogokra vonatkozó szabályok betartásával – publikálhatja.

EduID-vel rendelkező, nem HUN-REN affiliációjú regisztrált felhasználó

Az EduID-vel rendelkező, nem HUN-REN affiliációjú regisztrált felhasználó korlátozás nélkül használhatja az ARP Keresőt, az ARP Portált, kereshet az ARP Adatrepozitóriumban és szabadon megnézhet és letölthet minden korlátozás nélküli kutatási adatot és adatcsomagot, valamint minden regisztrációhoz kötött kutatási adatot és adatcsomagot. Kutatási adat vagy adatcsomag megtekintésekor vagy letöltésekor el kell fogadnia, és be kell tartania az adatcsomaghoz tartozó felhasználói engedélyeket (licenceket), melyek kereteit nem jogosult túllépni.

Az EduID-vel rendelkező, nem HUN-REN affiliációjú regisztrált felhasználó továbbá kérhet adatfeltöltési vagy tárolólétrehozási és egyéb jogokat saját Intézményi (amelyhez affiliációja tartozik) tárolójában (amennyiben létezik ilyen tároló), annak altárolójában vagy intézményközi kutatás esetén más intézmény tárolójában, altárolójában, valamint feltölthet kutatási adatot, adatcsomagot, vagy tárolót, altárolót hozhat létre olyan tárolóban, amelyben erre jogosultságot kapott. Saját Intézményi tárolóhoz, vagy annak altárolójához való jogosultság kérése az Intézményi adminon, vagy a Tároló adminon keresztül történik.

Amennyiben nincs még az ARP Adatrepozitóriumban intézményének Intézményi tárolója, ARP support segítségével indítható el az Intézményi tároló létrehozásának folyamata.

EduID-vel rendelkező, nem HUN-REN affiliációjú regisztrált felhasználó az általa feltöltött kutatási adatot, adatcsomagot más Felhasználókkal megoszthatja, illetve Tároló admintól kapott jogosultságától függően azokon korlátozást állíthat be vagy módosíthat, valamint azokat – a szellemi alkotásokra így különösen a szerzői jogokra vonatkozó szabályok betartásával – publikálhatja.

ARP szuperadmin 

ARP szuperadmin létrehoz Intézményi tárolókat a HUN-REN intézmények, valamint külön kérés esetén és engedély megadása után más intézmények számára.

ARP szuperadmin továbbá rálát minden (akár vázlat állapotú, korlátozás vagy embargó alatt álló) tárolóra, adatcsomagra és kutatási adatra, azok felett admin joggal rendelkezik. ARP szuperadmin a jogkörével felelősségteljesen él, semmilyen módon nem él vele vissza. ARP szuperadminnak titoktartási kötelezettsége van, ha vázlat állapotú, vagy bármilyen korlátozás alatt álló kutatási adatba, adatcsomagba tekint be.

Indokolt esetben (pl. a jelen Felhasználási Szabályzat be nem tartása) ARP szuperadminnak joga van kutatási adatot, adatcsomagot vagy tárolót törölni ARP Adatrepozitóriumból, vagy abban módosítást kérni Feltöltőtől.

Felhasználó külön kérésére, indokolt esetben ARP szuperadmin változtathat a tárolók szerkezetén, harmadik fél számára ideiglenesen elérhetetlenné tehet/törölhet kutatási adatot, adatcsomagot, Feltöltő helyett más személyt tehet meg adott kutatási adat, adatcsomag kezelőjévé.

ARP support

ARP support rendelkezésre áll a felhasználói kérések és kérdések fogadására és megválaszolására, a felmerülő problémák és igények megoldására, rendezésére, szükség esetén Szolgáltató vagy a megfelelő üzemeltető intézménynek való továbbításra. 

Új Intézményi tároló igénye esetén ARP support felveszi a kapcsolatot az adott intézmény vezetésével Intézményi admin kijelölése érdekében, amelynek megtörténte után a kinevezett Intézményi admin adhat jogokat az adott intézmény ARP support által létrehozott Intézményi tárolójában. 

Amennyiben valamely intézmény Intézményi tárolójának nincs Intézményi adminja, és az intézmény sem tud kijelölni a szerepre valakit, abban az esetben ARP support diszkrecionális döntési jogkörében dönthet az intézményi admin jogok és feladatok átvállalásáról vagy Intézményi admin kijelöléséig a szerepkör betöltetlen marad.

Szolgáltató

Szolgáltató döntési jogköre és felelőssége kiterjed ARP szuperadmin és ARP support jogi, felelősségi és feladatkörére, illetve az ARP Adatrepozitóriumban elhelyezett adatok és adatcsomagok tárolási helye és a georedundáns tárolási módok (lásd Tárolás fejezet) közötti választás meghatározására. Szolgáltató saját hatáskörben dönthet a georedundáns tárolás megszüntetéséről is, az elsődleges tárolási hely azonban minden esetben változatlan marad. Szolgáltató mindezek mellett jelen szerződés alanya.

Szolgáltató felelős az ARP Adatrepozitóriumban elhelyezett kutatási adatok és adatcsomagok biztonságos, digitális tárolásáért és a megadott feltételek szerinti elérhetőségéért. Szolgáltató az ARP üzemeltetéséért felelős egyéb szervezetekkel folyamatosan kapcsolatot tart, és gondoskodik az ARP megfelelő működéséről. 

Intézményi admin

Az Intézményi tároló szerepe az intézményi adatvagyon tárolása, gyűjtése, elérhetővé tétele. Minden Intézményi tárolóhoz tartozik egy Intézményi tényleges admin, valamint - lehetőség szerint - további Intézményi helyettes admin vagy adminok.  

 • Intézményi tényleges admin: adott Intézményi tárolóban adminisztrátori jogosultsággal rendelkező, az Intézményi tároló működéséért felelősséggel tartozó személy
 • Intézményi helyettes admin: adott Intézményi tárolóban adminisztrátori jogosultsággal rendelkező személy, az Intézményi tényleges admin közvetlen munkatársa, illetve helyettesítője annak távolléte esetén

Intézményi admin feladata és kötelezettsége az Intézményi tároló struktúrájának kialakítása és menedzselése, az Intézményi tárolóban lévő tárolók és altárolók rendszerének kidolgozása. A tárolók struktúrája alapulhat tudományterületeken, tématerületeken, kutatócsoportokon, pályázatokon, kutatásokon, vagy bármilyen szemponton, amit az Intézményi admin jónak lát. Feladata és kötelezettsége továbbá a hozzá beérkező, az Intézményi tárolóhoz tartozást kérő felhasználói kérések, valamint a hozzá beérkező, alsóbb szintű tárolók létrehozására vonatkozó kérések fogadása, elbírálása, teljesítése vagy visszautasítása, illetve a saját Intézményi tárolóján belüli tárolók és altárolók létrehozása, azokban Tároló admin és egyéb jogok kiosztása. Intézményi admin ezeken túl jogosult kutatási adat, adatcsomag elhelyezésére és publikálására is. 

Intézményi admin saját Intézményi tárolójában rálát minden (akár vázlat állapotú, korlátozás vagy embargó alatt álló) tárolóra, adatcsomagra és kutatási adatra, azok felett admin joggal rendelkezik. Intézményi admin a jogkörével felelősségteljesen él, semmilyen módon nem él vele vissza. Intézményi adminnak titoktartási kötelezettsége van, ha vázlat állapotú, vagy bármilyen korlátozás alatt álló kutatási adatba, adatcsomagba tekint be. 

Amennyiben adott intézménynek (még) nincs Intézményi adminja ARP Adatrepozitóriumban, vagy a kijelölt Intézményi admin elhagyja intézményét vagy egyéb ok miatt nem érhető el, esetleg nem látja el megfelelően a feladatát, ARP support egyeztetésbe kezdhet az adott intézménnyel (új) admin kijelölésére. Ha az intézmény nem tud kijelölni a szerepre senkit, akkor ARP support saját diszkrecionális döntési jogkörében dönthet az intézményi admin jogok és feladatok átvállalásáról, vagy új intézményi admin kijelöléséig a szerepkör betöltetlen marad.

Tároló admin

Adott Intézményi tárolón belüli Tároló szerepe adott tudományterület, tématerület, kutatócsoport, kutatási projekt, vagy egyéb egység kutatási adatainak tárolása, elérhetővé tétele. 

Tároló admin feladata és kötelezettsége Tárolója struktúrájának kialakítása és menedzselése, a Tárolóban lévő esetleges altárolók rendszerének kidolgozása. Feladata és kötelezettsége továbbá a hozzá beérkező, a Tárolóhoz tartozást kérő felhasználói kérések, valamint a hozzá beérkező, alsóbb szintű tárolók létrehozására vonatkozó kérések fogadása, elbírálása, teljesítése vagy visszautasítása, illetve a saját Tárolóján belüli tárolók és altárolók létrehozása, azokban Tároló admin és egyéb jogok kiosztása. Tároló admin ezeken túl jogosult kutatási adat, adatcsomag elhelyezésére és publikálására is. 

Tároló admin saját Tárolójában rálát minden (akár vázlat állapotú, korlátozás vagy embargó alatt álló) tárolóra, adatcsomagra és kutatási adatra, azok felett admin joggal rendelkezik. Tároló admin köteles a jogkörét felelősségteljesen gyakorolni. Tároló adminnak titoktartási kötelezettsége van, ha vázlat állapotú, vagy bármilyen korlátozás alatt álló kutatási adatba, adatcsomagba tekint be.

Amennyiben Tároló admin bármilyen ok miatt nem érhető el, esetleg nem látja el megfelelően a feladatát, adott Tároló felettes Tároló adminja köteles új Tároló admint kijelölni, vagy átvenni a Tároló admin szerepkört. 

Tároló kontakt 

Tároló kontakt feladata és kötelezettsége a hozzá beérkező, az adott Tárolóval vagy az abban lévő kutatási adatokkal, adatcsomagokkal kapcsolatos kérések, kérdések megválaszolása. Tároló kontakt és Tároló admin lehet ugyanaz a személy.

Amennyiben Tároló kontakt bármilyen ok miatt nem érhető el, esetleg nem látja el megfelelően a feladatát, Tároló admin új Tároló kontaktot jelölhet ki, vagy átveheti a Tároló kontakt szerepkört. 

Adatcsomag kontakt 

Adatcsomag kontakt feladata a hozzá beérkező, az adott adatcsomaggal, vagy az abban lévő kutatási adatokkal kapcsolatos kérések, kérdések megválaszolása. Adatcsomag kontakt és Tároló kontakt lehet ugyanaz a személy.

Amennyiben Adatcsomag kontakt bármilyen ok miatt nem érhető el, esetleg nem látja el megfelelően a feladatát, Tároló admin új Adatcsomag kontaktot jelölhet ki, vagy átveheti az Adatcsomag kontakt szerepkört. 

 

Metaadatsémák

Az ARP beépített metaadatsémákkal rendelkezik, amelyek közül adott Intézményi admin döntheti el, melyeket engedélyezi saját Intézményi tárolójában használni. 

A beépített metaadatsémákon túl saját metaadatséma is előállítható, megadható, minden ARP Felhasználó számára közzétehető és használható az ARP részeként elérhető ARP Sématár használatával.

ARP Sématárban az abba bejelentkezett Felhasználó állíthat elő új metaadatsémát, vagy módosíthat korábban létrehozott saját metaadatsémáján.

Újonnan létrehozott metaadatsémának meg kell felelni a metaadatsémákra vonatkozó formai követelményeknek. Új metaadatséma később módosítható, de csak olyan módosítások hajthatók rajta végre, amelyek a már korábban az adott metaadatsémával felvitt adatokat nem korlátozzák, nem adnak hozzá olyan feltételt az adatok formájára vonatkozóan, amelyek korábban ne lettek volna meg. 

Új metaadatséma elfogadásáról vagy módosításáról, valamint használatának engedélyezéséről ARP support, ARP Sématár adminisztrátora és Intézményi admin közösen dönt. 

ARP Sématár használatának szabályairól az ARP Sématár Általános Felhasználási Feltételei nyújtanak részletes tájékoztatást.

 

Állandó egyedi (perzisztens) azonosító

ARP Adatrepozitórium minden feltöltött adatcsomaghoz automatikusan Handle állandó egyedi azonosítót biztosít és társít. 

Feltöltő külön kérésére az ARP Adatrepozitórium térítésmentesen DOI állandó egyedi azonosítót biztosít és társít a feltöltött adatcsomaghoz az ARP anyagi forrásainak keretéig.

 

Licencek

ARP Adatrepozitórium alapértelmezett adatfelhasználási licencszerződése minden feltöltött kutatási adat, adatcsomag esetében a Creative Commons Zero (“CC0”). További tájékoztatásért kérjük, látogasson el a Creative Commons Zero Teljes Jogszabály oldalra (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode). A CC0 jelen szerződés szerves, elválaszthatatlan részét képezi. Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy – az angol nyelven közzétett – CC0 rendelkezéseit elolvasta, megértette és azokat jelen szerződés részeként magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

Feltöltőnek lehetősége van más Creative Commons licenc kiválasztására is.

Feltöltőnek továbbá lehetősége van arra is, hogy egyéni adatfelhasználási licencszerződést készítsen. Ha egy adott adatcsomaghoz egyéni adatfelhasználási licencszerződést készít, Feltöltő szavatolja az alábbi feltételek teljesülését:

 • a feltöltésre kerülő tartalmakat teljes egészében Feltöltő maga írta vagy készítette, vagy a tartalmak jogosultjától/jogosultjaitól megfelelő, érvényes és hatályos engedéllyel rendelkezik a választott adatfelhasználási licencszerződés használatához és a tartalmak feltöltéséhez, különös tekintettel jelen szerződés rendelkezéseire. 
 • az adatfelhasználási licencszerződés minden szükséges korlátozást és védelmet tartalmaz, és Feltöltő nem számít a Szolgáltatótól további védelemre vagy további korlátozások biztosítására.
 • kizárólag Feltöltő felel az adatfelhasználási licencszerződés jogi megalapozottságáért, a Szolgáltató semmilyen módon nem felelős a benne foglaltakért.
 • az adatfelhasználási licencszerződésben semmi sem ütközik olyan korábbi szerződéses kötelezettséggel, amely a Feltöltőre, harmadik félre, Letöltőre vagy a Szolgáltatóra vonatkozik.

Feltöltőnek lehetősége van arra is, hogy a feltöltött kutatási adatra, adatcsomagra egyedi korlátozást állítson be, az ARP korlátozott adatfelhasználási licencszerződését válassza (továbbiakban Adatfelhasználási Megállapodás). Az Adatfelhasználási Megállapodás használatának választásával Feltöltő elismeri és elfogadja, hogy:

 • Szolgáltató semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget nem vállal az Adatfelhasználási Megállapodás jogosságával, végrehajthatóságával, pontosságával vagy követelményeivel kapcsolatban
 • Szolgáltató nem részese, nem alanya az Adatfelhasználási Megállapodásnak, és nem felelős semmilyen, az Adatfelhasználási Megállapodásban található feltételért, vagy az azok teljesítéséből vagy teljesítésük elmaradásából fakadó következményért; 
 • Szolgáltatónak nincs semmilyen kötelezettsége segíteni vagy támogatni az Adatfelhasználási Megállapodás feltételeinek végrehajtását vagy érvényesítését. Felhasználó felelős az általa választott hozzáférési és felhasználási licencfeltételek kialakításáért és érvényesítéséért. Szolgáltató nem felelős az esetleges pontatlanságokért, érvényteleníthetetlen feltételekért vagy felelősségekért, Szolgáltató továbbá nem felelős a Feltöltő által megfogalmazott bármely feltétel betartásának felülvizsgálatáért.

Az ARP Adatrepozitóriumba való feltöltéssel Feltöltő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ő kizárólagos felelőssége a feltöltött tartalmakhoz fűződő felhasználási engedélyek (licenc) megfelelő konfigurálása, azaz a feltöltött tartalomhoz fűződő jogok fenntartására, vagy azok vonatkozásában felhasználási engedély nyújtására vonatkozó jognyilatkozatok megtétele. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Feltöltő által nem, vagy nem megfelelően beállított felhasználási engedélyekből fakadó következményekért, így különösen a Feltöltő vagy más szerző vagy szellemi alkotás jogosultja által támasztott bármilyen igény vonatkozásában. A megfelelő engedélyek beállításával járó teljes és korlátlan felelősséget Feltöltő vállalja. 

 

Tárolás

Intézményi kvóta

Minden intézmény korlátozott méretű tárhelyet vehet igénybe az ARP-ban. Szolgáltató az Intézményi adminokkal egyeztet az intézményi tárhely méretéről, aktuális telítettségéről. Amennyiben adott intézmény eléri a számára meghatározott tárhelyet, Szolgáltató egyeztet az intézmény Intézményi adminjával a tárhelybővítés mértékéről, menetéről.

Adatcsomag kvóta

Az ARP Adatrepozitóriumba feltölthető adatcsomagok megengedett maximális mérete 100 GB. A megengedett maximális méret feletti adatcsomagok feltöltése esetén egyéni egyeztetés szükséges Szolgáltató és Feltöltő között, Feltöltő kezdeményezésével.

A tárolás szintjei

Az ARP Adatrepozitórium három módon (egyszeres tárolás és kétfajta georedundáns tárolás) tudja tárolni a feltöltött kutatási adatokat, adatcsomagokat: 1. egyszeres tárolás a SZTAKI szerverén, 2. georedundáns tárolás egy példányban a SZTAKI szerverén és egy további példányban a Wigner FK szerverén vagy 3. georedundáns tárolás egy példányban a SZTAKI szerverén és egy példányban a Wigner FK mágneses egységén. 

Az ARP Adatrepozitórium alapvetően egyszeres tárolási módon (1. típusú tárolási mód) tárolja a feltöltött kutatási adatokat, adatcsomagokat.

Georedundáns tárolás (2. és 3. típusú tárolási mód) egyedi kérésre történik, amelyet Feltöltőnek írásban indokolnia kell. Szolgáltató (igény szerint az Intézményi adminok véleményezésével) dönt a georedundáns tárolási kérés elfogadásáról. 

Szolgáltatónak jogában áll a georedundáns tárolás (2. és 3. típusú tárolási mód) utólagos megszüntetése. Az egyszeres tárolás (1. típusú tárolási mód) ebben az esetben mindig megmarad, az elsődleges tárhelyen (SZTAKI szerver) nem törlődik a feltöltött kutatási adat, adatcsomag. 

 

Tartalmak és Adatkezelés

Kutatási adat, adatcsomag publikálása után Feltöltő és Szerző neve megjelenik ARP Adatrepozitóriumban az adatcsomag metaadatai között. Feltöltő kizárólagos felelőssége, hogy a Szerzőtől - vagy jogutódjától - megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes, kifejezett engedéllyel rendelkezzen ahhoz, hogy a feltöltött és publikált tartalmakban Szerző neve feltüntetésre kerüljön.

Korlátozott kutatási adathoz, adatcsomaghoz való Felhasználói hozzáférés kérésekor, Felhasználó nevét, email címét és a Feltöltő által kért, a Felhasználó által megadott további információkat a rendszer elérhetővé teszi az adott adatcsomag kezelője számára.

Kutatási adat, adatcsomag letöltésekor, amennyiben ahhoz Vendégkönyv van beállítva, Letöltőtől annak kitöltését kéri az ARP Adatrepozitórium. Ebben az esetben Letöltő Vendégkönyvben megadott adatait az adott kutatási adat, adatcsomag kezelője láthatja.

A Regisztrált felhasználó Fiókjában megadott adatait Szolgáltató használhatja a Felhasználóval történő kapcsolat felvételére, amennyiben arra szükség van, pl. kérdés, kérés vagy az ARP nem megfelelő használata esetén.

Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azokat harmadik félnek nem adja át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 

Szolgáltató egyéb kötelezettségei, felelősségének hiánya

Szolgáltató köteles a fentiekben leírtakhoz a megfelelő infrastruktúrát biztosítani. 

Szolgáltató megfelelő szabályozások biztosításával segíti az ARP használatát.

Szolgáltató az ARP supporton keresztül rendelkezésre áll bármilyen kérdés, probléma, észrevétel esetén. Felhasználó jogosult az ARP supportot emailen keresztül bármikor felkeresni. Felhasználó ezen jogát nem jogosult visszaélésszerűen gyakorolni. Szolgáltató a nyilvánvalóan megalapozatlan vagy visszaélésszerű kapcsolatfelvétel esetén a Felhasználó email címét blokkolhatja.

Szolgáltató a Szolgáltatást „as is” (azaz mindenkori aktuális állapotában) nyújtja, és nem vállal semmilyen szavatosságot, jótállást, garanciát vagy bármilyen egyéb biztosítékot a Szolgáltatás (azaz az ARP rendszer) megfelelő és hibamentes működéséért, elérhetőségéért vagy használhatóságáért. Szolgáltató így különösen nem vállal semmilyen szavatosságot, jótállást, garanciát vagy bármilyen egyéb biztosítékot arra, hogy a szolgáltatás esetleges hibáit felismeri, azonosítja vagy kijavítja. 

Szolgáltató nem vállal felelősséget az ARP-ban elhelyezett és publikált kutatási adatokkal, adatcsomagokkal, metaadatokkal vagy egyéb tartalmakkal kapcsolatban, nem szavatolja, hogy azok időszerűek, pontosak, teljesek, megbízhatóak, helyesek, vagy akár vírusoktól mentesek. Minden esetben kizárólag Feltöltő felelős az általa elhelyezett és publikált kutatási adatokkal, adatcsomagokkal vagy egyéb tartalmakkal kapcsolatban, illetve kizárólag Feltöltő felel az általa feltöltött tartalmak megismeréséből vagy letöltéséből fakadó következményekért. Felhasználó és Letöltő minden esetben saját felelősségére használja a Szolgáltató szolgáltatásait. 

Szolgáltató jogosult saját diszkrecionális döntése alapján előre tervezett, vagy eseti karbantartást eszközölni a rendszeren. A karbantartás a rendszer egészét vagy részét átmenetileg vagy hosszú időre elérhetetlenné, használhatatlanná vagy megbízhatatlanná teheti. A karbantartások vagy esetleges hibajavítások során fellépő esetleges adatveszteségért Szolgáltató nem felel. Előre tervezett karbantartás, fejlesztés, vagy egyéb ok miatti átmeneti leállást Szolgáltató minden esetben előre és jól látható módon közzéteszi az ARP Portálon és az ARP szolgáltatások felületén. 

Szolgáltató semmilyen esetben nem felel a Szolgáltatás Felhasználó általi használatából eredő károkért (akár közvetett vagy közvetlen kárról, értékcsökkenésről vagy elmaradt haszonról legyen szó), sérelmekért, és egyéb jogcímen keletkező igényekért, és azokért semmilyen anyagi vagy egyéb felelősséget nem vállal.

Adatok esetleges részleges vagy teljes elvesztése, eltűnése, sérülése esetén Szolgáltató semmilyen anyagi vagy egyéb felelősséget nem vállal.

 

Vitás kérdések rendezése

Jelen Felhasználási Szabályzat az egyéb ARP szabályokkal, valamint a jelen dokumentumban megnevezett egyéb normákkal együtt képezik a teljes jogi megállapodást Felhasználó és Szolgáltató között az ARP rendszer és az egyéb Szolgáltatások használatára vonatkozóan. 

A megállapodás Felhasználóra vonatkozik, a megállapodás alapján a Felhasználót megillető jogok és a Felhasználót terhelő kötelezettségek harmadik félre nem ruházhatók át. 

Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő bármilyen vita békés úton rendezendő. Amennyiben ez nem valósítható meg, felek kikötik a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát. A vitában a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el. Felek kifejezetten kikötik, hogy az eljárás során a magyar nyelvet kell használni.

Jelen dokumentumban nem rögzített kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó.

 

Szolgáltató szerzői joga, szellemi alkotásain fennálló jogai

Az ARP-ban az ARP által elérhetővé tett Szellemi Alkotások – így különösen az ARP rendszer, valamint a rendszer részét képező egyes elemek és alkotások, így különösen minden szerzői mű, gyűjteményes mű, szomszédos jogi teljesítmény, adatbázis, gyűjteményes műnek minősülő adatbázis, a szerzői művek megalkotása során létrejött dokumentáció, találmány, biotechnológiai találmány, gyógyszer, növényvédőszer, növényfajta, használati minta, formatervezési minta, védjegy, földrajzi- és egyéb árujelző, mikroelektronikai félvezető topográfia, egyéb iparjogvédelmi alkotás, védett ismeret, egyéb üzleti titok, vagy egyéb szellemi alkotás és ezek bármely kombinációja, függetlenül attól, hogy az adott teljesítményt nyilvántartásba vették avagy sem, és függetlenül attól, hogy az adott teljesítmény kifejezett jogi védelemben részesül avagy sem - jogait Szolgáltató saját magának fenntartja. Szolgáltató nem minősül a rendszer felhasználójának, így – a jelen szerződésben foglaltak kivételével – előzetes, kifejezett, írásbeli megállapodás hiányában Szolgáltatóra a CC0 vagy egyéb felhasználási engedély nyújtására vonatkozó szabályok nem vonatkoznak. Szolgáltató mindazonáltal az ARP rendszer rendeltetésszerű használatához szükséges minimális terjedelmű felhasználási engedélyt ad Felhasználó részére. Felek rögzítik, hogy jelen bekezdés szerinti felhasználási engedély azon jogokra terjed ki, melyek nélkül a Felhasználó az ARP rendszert jogszerűen nem tudná használni.  

Fentieknek megfelelően minden, a Szolgáltató által létrehozott adat, dokumentáció, útmutató, szoftver és egyéb szellemi tulajdon Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. Minden, Feltöltő által ARP-ban elhelyezett kutatási adat, adatcsomag az eredeti jogosult (Feltöltő vagy más személy) tulajdonát képezi, kifejezett megállapodás hiányában a feltöltött tartalmak jogai vonatkozásában jogátruházás nem történik, azonban a jelen szerződésben rögzített felhasználási engedély megadására Feltöltő jogosult és köteles. 

Utolsó módosítás: 2024.03.08.